Процедура проведення ліцензійних іспитів

Іспит складають зареєстровані студенти, стан здоров’я яких на час його проведення дозволяє проходити тестування.

Для проведення ліцензійних іспитів Центр тестування виготовляє та використовує закриті екзаменаційні буклети, що укладаються Центром тестування українською мовою для студентів-громадян України або російською / англійською мовами для іноземних студентів. Центр тестування може використовувати різні екзаменаційні буклети для різних категорій студентів.

Для доставки екзаменаційних матеріалів до ВНЗ Центр тестування залучає Державну фельд’єгерську службу України та (або) співробітників Центру тестування. Екзаменаційні матеріали доставляються до канцелярії ВНЗ, де їх приймає відповідальна особа, призначена наказом ректора (директора) ВНЗ з числа керівних працівників .адміністрації ВНЗ. Факт отримання екзаменаційних матеріалів фіксується у відповідному Акті прийняття екзаменаційних матеріалів, що підписується представником Державної фельд’єгерської служби України та відповідальними особами ВНЗ.

Екзаменаційні матеріали до початку іспиту зберігаються в спеціально обладнаній кімнаті з сигналізацією, що визначена ректором ВНЗ (для екзаменів Крок 1, Крок 2 та Крок 3) або у сейфі директора ВНЗ, що опечатується (для екзаменів Крок М, Крок Б).

У день іспиту відповідальна особа ВНЗ особисто у присутності усіх представників Центру тестування перевіряє цілісність контейнерів з екзаменаційними матеріалами згідно з Актом прийняття екзаменаційних матеріалів у ВНЗ, який підписують дві сторони (усі представники Центру тестування та відповідальна особа ВНЗ). Може здійснюватися фото- або відеозйомка цього процесу.

У разі збереження цілісності упаковки екзаменаційних матеріалів представники Центру тестування розпочинають проводити іспит згідно з цим Порядком.

Ліцензійні іспити проводяться в аудиторіях, наданих ВНЗ, з розрахунку не більше 100 (ста) осіб, які складають іспит в одній аудиторії. Кількість осіб, які можуть складати іспит в одній аудиторії не повинна бути більшою за 1/2 від кількості посадкових місць в аудиторії.

Аудиторії, у яких проводиться ліцензійний іспит, мають містити столи (парти) та стільці. Також вони повинні бути оснащені годинником та системами аудіо-, відеоспостереження з автоматизованим записом усіх етапів його проведення для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення іспиту. Зроблені відеозаписи передаються до Центру тестування, де проводиться їх аналіз.

Під час ліцензійного іспиту в аудиторії мають бути постійно присутні представник (и) Центру тестування та уповноважений представник ВНЗ, який не може ходити по аудиторії та спілкуватися зі студентами, та працівник поліції охорони Національної поліції України. Усі присутні в аудиторії зобов’язані забезпечувати виконання цього Порядку під час проведення ліцензійного іспиту.

Також під час ліцензійного іспиту в аудиторії можуть бути присутні оформлені у встановленому порядку належним чином громадські спостерігачі.

Доступ сторонніх осіб до аудиторії, у якій проводиться іспит забороняється.

Ліцензійні іспити проводяться у Центрі тестування, якщо кількість студентів у ВНЗ, які складають іспит, 20 осіб або менше, а також для студентів, для яких був припинений іспит у зв’язку з порушенням цього Порядку.

Ідентифікація студентів, які мають складати іспит, проводиться на підставі паспорту. Відповідальність за ідентифікацію студентів покладається на уповноваженого представника вищого навчального закладу (на представника Центру тестування під час перескладання іспиту «Крок 1»).

Особисті речі студентів залишаються у спеціально відведеному місці, за зберігання яких несе відповідальність ВНЗ.

Студенти входять до екзаменаційної аудиторії у присутності представника (ів) Центру тестування, ВНЗ та працівника поліції охорони Національної поліції України, відповідно до списку представника (ів) Центру тестування.

Працівник поліції охорони Національної поліції України здійснює контроль за наявністю заборонених технічних засобів за допомогою металодетектора або іншого технічного пристрою.

Розсадка студентів здійснюється представником Центру тестування через одне посадкове місце, послідовно заповнюючи ряди, крім тих, які передбачені для пересадки студентів, які виходитимуть за потреби із аудиторії.

Перед початком іспиту представник Центру тестування, відповідальна особа, затверджена наказом ректора (директора) ВНЗ, Голова екзаменаційної комісії ВНЗ (за згодою) та Голова (або його заступника) студентського парламенту відкривають в аудиторії у присутності усіх студентів та працівника поліції охорони Національної поліції України екзаменаційні матеріали та перевіряють цілісність їх упаковки. Про відкриття та перевірку екзаменаційних матеріалів оформлюється Акт відповідної форми.

Перед початком тестування представник Центру тестування проводить інструктаж про регламент проведення ліцензійного іспиту. Після інструктажу кожний студент отримує пронумерований екзаменаційний буклет.

У бланку відповідей у вікні «Додаткова інформація» студент має поставити свій підпис ручкою та внести обов’язкові ідентифікаційні та екзаменаційні дані. Для персоніфікації екзаменаційного буклету студент заповнює графи на обкладинці буклету, у які вносить свій ідентифікаційний код та прізвище, а номер буклету записує у свій бланк відповідей.

Заборонено будь-кому виносити з аудиторії під час іспиту екзаменаційні буклети та бланки відповідей.

Студент самовільно (без дозволу представника Центру тестування) не може виходити з аудиторії під час проведення ліцензійного іспиту. Якщо студенту необхідно вийти із аудиторії для годування немовля, до туалету, з медичних показань (при наявному підтвердженні та попереднього письмового інформування вищим навчальним закладом Центру тестування) тощо, він має повідомити про це представника Центру тестування та отримати дозвіл. Вихід студента та його тривалість фіксується у Акті проведення іспиту.

Після повернення до аудиторії працівник поліції охорони Національної поліції України здійснює повторний контроль за наявністю заборонених технічних засобів за допомогою металодетектора або іншого технічного пристрою.

Для студентів, яким було дозволено вийти із аудиторії під час іспиту мають бути передбачені додаткові місця у аудиторії.

Студентам під час іспиту забороняється мати при собі та користуватись будь-якими допоміжними матеріалами, у тому числі засобами зв’язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, папером, друкованими і рукописними матеріалами, що не передбачені процедурою тестування.

Порушення цих вимог є підставою для припинення іспиту для студентів порушників, про що має бути складений відповідний Акт, що підписується представником ВНЗ та Центру тестування.

Бланк студента, для якого було припинено іспит, у зв’язку з порушенням процедури складання іспиту, анулюється, а студент отримує за іспит результат «0».

Після закінчення роботи над екзаменаційним буклетом, студент має вкласти персональний бланк відповідей у свій екзаменаційний буклет, здати їх представнику Центру тестування та вийти із аудиторії.

Представник Центру тестування перевіряє комплектність екзаменаційного буклету та персонального бланку відповідей кожного студента та їх відповідність один одному у присутності представника вищого навчального закладу.

При відповідності комплекту представник Центру тестування разом з представником ВНЗ опечатує бланки відповідей (та, за необхідності, буклети), що фіксується у відповідному Акті, що підписується представником ВНЗ та Центру тестування. Опечатані бланки передаються до Центру тестування для обробки результатів, а екзаменаційні буклети залишаються у вищому навчальному закладі, де централізовано зберігаються протягом 30 днів.

У випадку некомплектності матеріалів або невідповідності номера екзаменаційного буклету варіанту, внесеному в персональний бланк відповіді студента, уповноважений представник адміністрації ВНЗ та представник Центру тестування складають та підписують Акт невідповідності. Цей екзаменаційний комплект екзаменаційний буклет та бланк відповідей студента передаються до Центру тестування.

Після проведення ліцензійного іспиту по кожній аудиторії складається Акт проведення іспиту, що підписується представниками ВНЗ та Центру тестування.

З метою забезпечення прозорості проведення та оцінювання результатів 'ліцензійних інтегрованих іспитів передбачена процедура оформлення у ВНЗ копій бланків відповідей екзаменованих. Оформити копії бланків відповідей після проведення тестування за бажанням можуть такі суб’єкти системи ліцензійних іспитів: вищий навчальний заклад, Центр тестування.

ВНЗ для оформлення копій бланків відповідей екзаменованих має направити офіційне письмове звернення до Центру тестування перед проведенням іспиту. Центр тестування, відповідно до звернення, доповнює комплект свого представника Актом та відповідною кількістю сейф-пакетів для зберігання копій з захистом проти відкриття.

Після проведення тестування представник Центру тестування у присутності уповноваженої особи від ВНЗ копіює бланки відповідей. Копії підписують представник Центру тестування і ВНЗ, завіряють печаткою ВНЗ та складають відповідний Акт. Запечатаний сейф-пакет з копіями бланків відповідей має зберігатися у сейфі ректора (директора), вищого навчального закладу протягом 30 днів з дня оприлюднення результатів ліцензійного іспиту. Сейф-пакет відкривають у випадках розходження результатів під час апеляції, або звірки результатів за ініціативою ВНЗ, Центру тестування чи МОЗ України. Впродовж перших 30 днів зберігання сейф-пакет з копіями може бути відкритий лише в присутності представників двох або більше сторін.

Бланки відповідей студентів, які склали іспит, зберігаються у Центрі тестування впродовж 30 днів з дня оприлюднення результатів іспиту. Бланки відповідей студентів, які не склали іспит, зберігаються в Центрі тестування впродовж 1-го року.

У випадку погіршення стану здоров’я під час іспиту студент має поінформувати про це представника Центру тестування та ВНЗ. При неспроможності продовжувати тестування представник Центру тестування має припинити складання іспиту для цього студента і зафіксувати цей факт у відповідному Акті, який підписується студентом, представником ВНЗ та Центру тестування.

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00