Видача результатів

Результати

Бланки відповідей обробляються централізовано в Центрі тестування шляхом сканування на спеціальному оптичному сканері тестових форм. Центр тестування проводить контрольну перевірку бланків усіх здобувачів, результати яких нижчі від критерію «Склав»/«Не склав», доводячи таким чином помилку сканування для даних здобувачів до 0%.

Результати іспиту оцінюються за такою схемою: за правильну відповідь на тестове завдання здобувач отримує «1 бал», за неправильну – «0 балів». Тому Центр тестування рекомендує здобувачам для збільшення своїх шансів спробувати відповісти на всі тестові завдання, навіть коли здобувач не зовсім впевнений у своїй відповіді.

Результат іспиту представляється у якісній та кількісній формах.

  • Якісний результат іспиту, представлений як «Склав»/«Не склав», базується на вимогах щодо професійної компетентності фахівця відповідно до державних стандартів вищої освіти України. Величини критерію «склав» затверджуються МОЗ України.
  • Кількісний результат іспиту представлений у багатобальній шкалі іспиту з середнім балом 200 та стандартним відхиленням 20, тобто змінюються в інтервалі від 140 до 260 балів.

За результатами іспитів Центр тестування готує звітні форми, перелік яких затверджуються Центром тестування.

Офіційне оприлюднення результатів здобувачів (інтернів) іспиту здійснюється Центром тестування впродовж 14 днів шляхом електронного інформування ЗВО за офіційною адресою.

Результати іспиту вноситься до бази даних Центру тестування.

res.jpg
res2.jpg

Сертифікати

При успішному складанні іспиту здобувачу (інтерну) видається відповідний сертифікат. Оформлення та видача сертифікатів здійснюється у 30-денний термін з дня оприлюднення результатів іспиту. У випадку неуспішного складання іспиту здобувач допускається до наступних етапів атестації.

Сертифікат заноситься до реєстру сертифікатів фахівців з вищої освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» і є додатком до документа про здобуття вищої освіти відповідного освітнього рівня визначених напрямів підготовки. Сертифікати видаються уповноваженому представнику ЗВО, про що здійснюється запис у відповідному журналі.

У разі втрати або пошкодження Сертифіката здобувачу (інтерну) може бути виданий дублікат Сертифіката за письмовим поданням клопотання до Центру тестування адміністрації ЗВО (далі — клопотання). Дублікат сертифіката може бути виданий здобувачу (інтерну) особисто або представнику адміністрації ЗВО за наявності клопотання та паспорту.

Для кожного тестового екзамену крім звітних форм зазначених вище розраховуються технологічні звітні форми: психометрія екзаменаційного тесту, психометрія процедури тестування за кожною аудиторією та кожним закладом вищої освіти, психометрія тестових завдань на національній вибірці та вибірці закладу вищої освіти.

За результатами кожного іспиту у 30 денний строк від дати оприлюднення результатів іспиту Центр тестування готує Аналітичну довідку за результатами складання іспиту та публікує її на своєму сайті.

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00