Результати ліцензійних іспитів

Результат ліцензійного іспиту представляється у якісній та кількісній формах.

Якісний результат ліцензійного іспиту, представлений як «Склав»/«Не склав», базується на вимогах щодо професійної компетентності фахівця відповідно до державних стандартів вищої освіти України. Величини критерію «склав» затверджуються МОЗ України.

Кількісний результат ліцензійного іспиту представлений у багатобальній шкалі ліцензійного іспиту (бал МЛІ) з середнім балом 200 та стандартним відхиленням 20, тобто змінюються в інтервалі від 140 до 260 балів.

За результатами ліцензійних іспитів Центр тестування готує звітні форми, перелік яких затверджуються Центром тестування.

Офіційне оприлюднення результатів студентів ліцензійного іспиту здійснюється Центром тестування впродовж 14 днів шляхом електронного інформування ВНЗ за офіційною адресою.

Результати ліцензійного іспиту вноситься до бази даних Центру тестування.

При успішному складанні ліцензійного іспиту студенту видається відповідний сертифікат. Оформлення та видача сертифікатів здійснюється у 30-денний термін з дня оприлюднення результатів іспиту. У випадку неуспішного складання ліцензійного іспиту студент допускається до наступних етапів атесції.

Сертифікат заноситься до реєстру сертифікатів фахівців з вищої освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» і є додатком до документа про здобуття вищої освіти відповідного освітнього рівня визначених напрямів підготовки. Сертифікати видаються уповноваженому представнику ВНЗ, про що здійснюється запис у відповідному журналі.

У разі втрати або пошкодження Сертифіката студенту може бути виданий дублікат Сертифіката за письмовим поданням клопотання до Центру тестування адміністрації ВНЗ (далі - клопотання). Дублікат сертифіката може бути виданий студенту особисто або представнику адміністрації ВНЗ за наявності клопотання та паспорту.

Для кожного тестового екзамену крім звітних форм зазначених у п. 8.3. Порядку проведення іспиту розраховуються технологічні звітні форми:

  • психометрія екзаменаційного тесту,
  • психометрія процедури тестування за кожною аудиторією та кожним вищим навчальним закладом,
  • психометрія тестових завдань на національній вибірці та вибірці вищого навчального закладу.

За результатами кожного іспиту у 30-ти денний строк від дати оприлюднення результатів іспиту Центр тестування готує Аналітичну довідку за результатами складання ліцензійного іспиту та публікує її на своєму сайті.

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00