Про іспити


Іспит Крок

  • Це об'єктивне зовнішнє незалежне оцінювання професійної компетентності
  • Відбувається на території України (та за її межами на період воєнного часу) у формі тестування
  • Організовується Центром тестування при МОЗ України
  • Спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров`я»  
  • 29 тестових іспитів на рік
  • Обов'язковий для усіх здобувачів закладів освіти в системі МОЗ, МОН та приватних університетів у сфері охорони здоров’я (понад 140 ЗВО)
  • Обсяг − понад 55000 здобувачів/інтернів на рік
  • Відсів − близько 10% осіб

Метою тестового іспиту є встановлення відповідності рівня професійної компетентності випускника (інтерна) мінімально необхідному рівню згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти. Професійна компетентність діагностується як уміння застосовувати знання і розуміння фундаментальних біомедичних наук та основних медичних дисциплін, які є найважливішими для забезпечення допомоги хворому під наглядом більш досвідченого лікаря. Головна увага приділяється підтриманню здоров'я, профілактиці захворювань та організації медичної допомоги.

Види тестових екзаменів

Тестовий іспит містить один, два або три окремі тестові екзамени залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня. Зміст тестових іспитів затверджується щорічно Міністерством охорони здоров'я України й повинен відповідати освітньо-професійним програмам, які затверджуються Міністерством освіти і науки України.

Атестація здобувачів ступенів фахової передвищої та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) здійснюється у формі державного кваліфікаційного іспиту. Ліцензійний інтегрований іспит КРОК 3 є першою складовою підсумкового оцінювання (атестації) лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів.

Крок 1

«Крок 1» – екзамен із загально наукових дисциплін, який складається після вивчення основних фундаментальних дисциплін, що входять до складу тестового екзамену «Крок 1». Тестовий екзамен складається на 3-му курсі.

У разі повторного неуспішного складання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту особа вважається такою, що не виконала індивідуальний навчальний план, та відраховується відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону України “Про вищу освіту”. Така особа може бути поновлена на навчання за відповідним ступенем вищої освіти за такою самою спеціальністю для повторного навчання протягом не менше як двох семестрів та однократного повторного складання кваліфікаційного іспиту. Рішення про зарахування особі, яка здобуває ступінь вищої освіти, результатів контрольних заходів під час повторного навчання та надання допуску до складання кваліфікаційного іспиту ухвалюється закладом вищої освіти.

Крок 2

«Крок 2» є екзаменом із професійно орієнтованих дисциплін, які за змістом відповідають освітньо-професійній програмі підготовки спеціалістів. «Крок 2» є частиною державної атестації здобувачів і складається на випускному курсі.

У разі повторного неуспішного складання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту особа вважається такою, що не виконала індивідуальний навчальний план, та відраховується відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону України “Про вищу освіту”. Така особа може бути поновлена на навчання за відповідним ступенем вищої освіти за такою самою спеціальністю для повторного навчання протягом не менше як двох семестрів та однократного повторного складання кваліфікаційного іспиту. Рішення про зарахування особі, яка здобуває ступінь вищої освіти, результатів контрольних заходів під час повторного навчання та надання допуску до складання кваліфікаційного іспиту ухвалюється закладом вищої освіти.

Крок 3

«Крок 3» є стандартизованою формою контролю набуття лікарем (фармацевтом/провізором) - інтерном компетентностей, визначених програмою навчання в інтернатурі, та оцінювання таких компетентностей «Крок 3» складається під час навчання в інтернатурі.

У разі нескладання лікарем (фармацевтом/провізором)-інтерном іспиту «Крок 3» він має право один раз повторно його скласти. Повторне складання іспиту допускається у будь-який наступний термін його проведення. Витрати на повторне складання іспиту «Крок 3» покладаються на лікаря (фармацевта/провізора)-інтерна. У разі повторного неуспішного складання іспиту «Крок 3» лікар (фармацевт/провізор)-інтерн поновлюється до інтернатури для проходження повторного навчання.

ЄДКІ для здобувачів фахової передвищої освіти

Метою кваліфікаційного іспиту є вимірювання та оцінювання результатів навчання, досягнутих здобувачем освіти за підсумками опанування освітньої програми.

У разі повторного неуспішного складання кваліфікаційного іспиту особа може бути поновлена на навчання за ступенем фахової передвищої або вищої освіти за такою самою спеціальністю для повторного навчання протягом не менше як двох семестрів. Рішення про зарахування особі, яка здобуває ступінь фахової передвищої або вищої освіти, результатів контрольних заходів під час повторного навчання та надання допуску до складання кваліфікаційного іспиту ухвалюється закладом освіти.

Крок М

«Крок М» є екзаменом із професійно орієнтованих дисциплін, які за змістом відповідають освітньо-професійній програмі підготовки молодших бакалаврів. «Крок М» є частиною державної атестації здобувачів і складається на випускному курсі.

Здобувачі, які одержали на тестовому екзамені «Крок М» результат «не склав», допускаються до інших етапів атестації. Ці здобувачі не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення закладу вищої освіти. Здобувачі, які одержали незадовільну оцінку на ліцензійному інтегрованому іспиті «Крок М» можуть повторно його скласти протягом одного року з дня проведення першого іспиту.

Крок Б

«Крок Б» є екзаменом із професійно орієнтованих дисциплін, які за змістом відповідають освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра. «Крок Б» є частиною державної атестації здобувачів і складається на випускному курсі.

Здобувачі, які одержали на тестовому екзамені «Крок Б» результат «не склав», допускаються до інших етапів атестації. Ці здобувачі не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення закладу вищої освіти. Здобувачі, які одержали незадовільну оцінку на ліцензійному інтегрованому іспиті «Крок Б» можуть повторно його скласти протягом одного року з дня проведення першого іспиту.

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00