Реєстрація на ліцензійний іспит

Реєстрація студентів на складання ліцензійного іспиту

Реєстрація студентів здійснюється Центром тестування за поданням ВНЗ. Реєстрація студентів починається за три місяці до початку іспиту і закінчується не пізніше ніж за чотири тижні до початку проведення іспиту.

Вищий навчальний заклад, який має ліцензію на підготовку фахівців за відповідним напрямом, у терміни, у порядку та у формі, що визначені Центром тестування, подає до Центру тестування:

  • замовлення на реєстрацію студентів на іспит, яке подається на бланку ВНЗ (або аркушах, що засвідчені реєстраційним штампом ВНЗ) згідно визначеного Центром тестування шаблоном. Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом ректора (директора) і печаткою ВНЗ;
  • реєстраційну форму, що містить відомості про кожного студента для ідентифікації у базі даних (в електронному вигляді у форматі електронних таблиць згідно визначеного Центром тестування шаблону);
  • супроводжувальний лист, у якому вказаний розподіл студентів по аудиторіях, враховуючи, що іспит для однієї категорії студентів проходить в одну зміну, а студенти розміщуються в аудиторіях через одне посадкове місце.

Дані про студентів, що подаються у замовленні, мають співпадати з відомостями, поданими у електронному вигляді. Оригінал замовлення має бути надісланий до Центру тестування рекомендованим листом або переданий особисто. Якщо до одного з реєстраційних документів студент не включений, Центр тестування його не реєструє та не допускає до складання іспиту.

Інформація про зареєстрованого студента вноситься до бази даних Центру тестування для подальшої обробки та персоніфікації результатів складання ліцензійних іспитів. Цьому студенту  присвоюється ідентифікаційний код (ID студента).

Внесення змін у реєстраційні дані студентів, що занесені у базу даних Центру тестування, здійснюються виключно на підставі письмового замовлення на зміну реєстраційних даних студентів.

У разі потреби створення особливих умов для складання ліцензійного іспиту особам, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для його складання, ВНЗ крім документів, зазначених вище, надають висновок закладу охорони здоров’я про необхідність створення особливих умов.

Особливості допуску та участі

До складання іспитів «Крок М» та «Крок Б» допускаються студенти лише за умови відсутності заборгованості із виконання навчального плану.

Студенти, які поновлені на навчання відповідно до чинної нормативної бази та мають складати ліцензійний інтегрований іспит як академічну заборгованість, повинні бути зареєстровані у Центрі тестування у встановленому порядку. Наказ про зарахування таких студентів до ВНЗ має бути наданий до Центру тестування разом з їх реєстраційними даними.

Студенти, які були відраховані або отримали академічну відпуску перед проведенням ліцензійного іспиту, вилучаються зі списку зареєстрованих студентів та не вважаються такими, що не з'явилися. Інформація про відрахування має надійти до Центру тестування не пізніше ніж в день проведення ліцензійного іспиту та супроводжуватися відповідними документами. Супровідні документи, які є підставою для вилучення студентів зі списку зареєстрованих студентів, включають:

  • лист від ВНЗ до Центру тестування у довільній формі з проханням зняти цих студентів з реєстрації внаслідок відрахування або отримання академічної відпуски за підписом ректора (директора) або проректора, завірений печаткою ВНЗ;
  • копію наказу (наказів) про відрахування або надання академічної відпуски, завірений печаткою ВНЗ у встановленому порядку.

Студенти (за виключенням відрахованих або таких, що перебувають у академічній відпустці), які були зареєстровані на складання ліцензійного іспиту але були відсутні на іспиті під час його проведення, отримують результат «0», який враховується у загальний результат ВНЗ.

Студенти впродовж 3 (трьох) днів після іспиту мають подати до Центру тестування документи, що підтверджують причину відсутності.

Документом для студентів, що підтверджує поважну причину, є оформлена належним чином довідка зі студентської поліклініки (чи завірена студентською поліклінікою) щодо тимчасової непрацездатності (оформлення здійснюється відповідно до п. 2.16 наказу МОЗ України від 13.11.2001 № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 4.12.2001 за № 1005/6196 (зі змінами і доповненнями), згідно з яким тимчасова непрацездатність студентів вищих навчальних закладів засвідчується довідкою встановленої форми (форма №095/о), що затверджена наказом МОЗ України від 14.02.2012 № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.04.2012 за № 661/20974.

Студентам, які у визначені терміни надали належну довідку, результат «0» скасовується та їм надається можливість скласти ліцензійний іспит у термін визначений Центром тестування.

Студенти, які не надали довідку або надали її після триденного терміну вважаються такими, що не з'явились на іспит без поважної причини.

Студенти, які з поважних причин не можуть проходити тестування за графіком у загальній аудиторії за станом здоров'я, що підтверджується належним чином та листом ВНЗ за підписом ректора або проректора, завіреного печаткою, можуть складати іспит у лікарні у день іспиту або у Центрі тестування за індивідуальним графіком. Про індивідуальне складання іспиту оформлюється Акт відповідної форми.

Для студентів з особливими потребами можливо створення особливих умов для складання ліцензійного іспиту. Умови складання ліцензійного іспиту визначаються індивідуально для кожного студента окремо, залежно від характеру обмежень та стану здоров'я на момент проведення іспиту, що підтверджено документально.

  +38 (044) 298-71-39
  Пн. – Пт. 8:30 - 17:00