ЄДКІ
ЄДКІ

ЄДКІ – єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Етапи проведення ЄДКІ та компоненти кожного етапу визначені Постановою КМУ від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Компоненти першого етапу ЄДКІ

У 2019 році студенти третього курсу, що навчаються за спеціальностями «Стоматологія», «Фармація», «Медицина», «Медична психологія» складатимуть перший етап ЄДКІ, який складається з таких компонентів:

Спеціальність     Обов’язкові компоненти першого етапу ЄДКІ
Стоматологія
  • Інтегрований іспит КРОК 1;
  • Іспит з іноземної мови професійного спрямування
Медицина
  • Інтегрований іспит КРОК 1;
  • Міжнародний іспит з основ медицини (фундаментальні дисципліни);
  • Іспит з іноземної мови професійного спрямування
Медична психологія
  • Інтегрований іспит КРОК 1; 
  • Іспит з іноземної мови професійного спрямування
Фармація
  • Інтегрований іспит КРОК 1;
  • Іспит з іноземної мови професійного спрямування

Графік проведення ЄДКІ у 2019 році

ДатаЕкзаменРезультати у ЗВО
23.04.2019 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Стоматологія»
Крок 1 та іноземна мова професійного спрямування
08.05.2019
19.06.2019 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація»
Крок 1 та іноземна мова професійного спрямування
03.07.2019
25.06.2019 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Медицина», «Медична психологія»
Крок 1 та іноземна мова професійного спрямування
09.07.2019
01.07.2019 ЄДКІ, Етап 1 для здобувачів спеціальності «Медицина», які навчаються російською мовою
Міжнародний іспит з основ медицини (фундаментальні дисципліни) у письмовій (бланковій) формі
01-03.07.2019 ЄДКІ, Етап 1 для здобувачів спеціальності «Медицина», які навчаються українською або англійською мовою
Міжнародний іспит з основ медицини (фундаментальні дисципліни) в комп'ютерній формі
31.07.2019 Повторне складання іспиту «Крок 1» та іспиту з іноземної мови професійного спрямування для студентів спеціальності «Стоматологія» 14.08.2019
08.08.2019 Повторне складання іспиту «Крок 1» та іспиту з іноземної мови професійного спрямування для студентів спеціальностей «Медицина» та «Медична психологія» 21.08.2019
з 13.08.2019 по 15.08.2019  Повторне складання у комп’ютерній формі Міжнародного іспиту з основ медицини (фундаментальні дисципліни) для студентів спеціальності «Медицина»;
20.08.2019 Повторне складання іспиту «Крок 1» та іспиту з іноземної мови професійного спрямування для студентів спеціальності «Фармація».
Студенти III – IV курсів заочної форми навчання спеціальності «Фармація», які не складуть іспит «Крок 1. Фармація» матимуть можливість його перескласти 31 липня 2019 року (1-ше перескладання) та 20 серпня 2019 року (2-ге перескладання).

Наказ МОЗ України від 05.06.2019 р. №1252
Наказ МОЗ України від 05.04.2019 р. №754

Наказ МОЗ України від 14.02.2019 р. №355

Наказ МОЗ України від 11.09.2018 р. №1647
Наказ МОЗ України від 19.10.2018 р. №1882

Мета та зміст компонентів першого етапу ЄДКІ

Мета інтегрованого тестового іспиту Крок 1: оцінити вміння використовувати знання та розуміння ключових понять фундаментальних біомедичних наук, головну увагу приділяючи принципам та механізмам, що лежать в основі здоров’я, хвороби та моделей лікування.

Кількість тестових завдань: 150

Зміст іспиту Крок 1

Крок 1. Загальна лікарська підготовка

Крок 1. Загальна лікарська підготовка

Крок 1. Стоматологія

Крок 1. Стоматологія

Крок 1. Фармація

Крок 1. Фармація

Мета Іспиту з іноземної мови професійного спрямування: оцінити рівень розуміння предметної іноземної мови, у т.ч. термінології фундаментальних медичних наук.

У 2019 році Іспит з іноземної мови професійного спрямування студенти складатимуть іноземною мовою професійного спрямування, яку вони вивчали згідно навчального плану у ЗВО.

Кількість тестових завдань: 30

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм, умови та строки розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі - ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 "Охорона здоров'я" (далі - здобувач), а також критерії оцінювання результатів.

Дія цього Порядку поширюється на заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузі знань 22 "Охорона здоров'я" (далі - ЗВО), державну організацію "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина і "Фармація" при Міністерстві охорони здоров'я України" (далі - Центр тестування при МОЗ) та здобувачів.

У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про вищу освіту", постанові Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року N 334 "Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 "Охорона здоров'я" та наказі Міністерства охорони здоров'я України від 19 жовтня 2018 року N 1883 "Про затвердження Методики розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту".

2. ЄДКІ складається з тестових компонентів та об'єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (далі - ОСП(К)І).

Тестовими компонентами ЄДКІ є:

− інтегрований тестовий іспит "КРОК" (далі - іспит "КРОК");

− іспит з англійської мови професійного спрямування (до 01 вересня 2019 року оцінюється рівень професійної компетентності з іноземної мови

професійного спрямування, яку вивчав студент у закладі вищої освіти); − міжнародний іспит з основ медицини.

3. Організацію та проведення тестових компонентів ЄДКІ забезпечують:

− у частині підготовки аудиторій для їх проведення, забезпечення належних та безпечних умов під час їх проведення, отримання здобувачами за потреби невідкладної медичної допомоги - ректор (директор) ЗВО;

− у частині здійснення необхідних організаційно-технологічних заходів для їх проведення - директор Центру тестування при МОЗ.

Організацію та проведення ОСП(К)І забезпечують ЗВО.

Повторне складання ЄДКІ

У разі нескладання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту студент має право повторно скласти іспит не більше одного разу.

Повторне складання відбувається в строки визначені графіком проведення ЄДКІ.

У разі повторного нескладання будь-якого з компонентів ЄДКІ студент вважається таким, що не виконав індивідуальний навчальний план та відраховується з ЗВО.

Повторне складання іспиту допускається протягом одного року з дня проведення першого іспиту.

Пошук