Історична довідка

Впровадження тестових іспитів

Впровадження тестових іспитів
Впровадження тестових іспитів
Впровадження тестових іспитів

Створенню першого в Українi сертифiкацiйного Центру тестування професiйної компетентностi фахiвцiв передувала майже 5-ти рiчна наукова, органiзацiйна та мiжнародна дiяльнiсть спецiалiстiв в галузi медичної освiти.

Технологiя, яка покладена в основу лiцензiйних iспитiв, обговорювалася протягом 1996-98 рокiв на Всеукраїнських семiнарах за участю представникiв усiх медичних навчальних закладiв (бiльш нiж 30 засiдань, в яких взяли участь понад 1000 професорiв та доцентiв ВНЗ України). Саме широке обговорення та пiдтримка технологiї лiцензiйних iспитiв призвели до того, що до педагогiчного експерименту з впровадження лiцензiйних iспитiв, започаткованого наказом МОЗ України вiд 31.12.96 №396, за власним бажанням приєдналися майже всi медичнi навчальнi заклади (наказ МОЗ України вiд 09.04.97 №113). А пiсля затвердження наказом МОЗ України вiд 14.08.98 №251 Положення про систему лiцензiйних iспитiв бажання взяти участь у впровадженнi цiєї системи висловили усi навчальнi заклади України, якi здiйснюють пiдготовку за напрямом «Медицина» та «Фармацiя» (в тому числi чотири ВНЗ МО України та три ВНЗ недержавної форми власностi).

Технологiя медичних лiцензiйних іспитів, що застосовується в Україні, також пройшли професiйну експертизу в провiдних атестацiйних центрах свiту: Нацiональнiй Радi медичних екзаменаторiв (NBME, США), Центрi медичної освiти (CME, Англiя), а також в Iнститутi змiсту i методiв навчання МО України, Iнститутi педагогiки та психологiї професiйної освiти АПН України.

Результати впровадження лiцензiйних iспитiв регулярно доповiдаються на щорічних конференцiях Асоціації з медичної освiти Європи та 8-й, 9-й, 12-й всесвiтнiх конференцiях з медичної освiти (Ottawa conference). Рiшенням всесвiтньої конференцiї Програма лiцензiйних iспитiв України була рекомендована iншим країнам, якi впроваджують лiцензiйнi або сертифiкацiйнi iспити, як модель для використання.

З питань мiжнародної експертизи Центр тестування активно спiвпрацює також з рiзними мiжнародними органiзацiями, якi здiйснюють пiдтримку проектiв, що сприяють становленню демократичного, вiдкритого суспiльства в Українi: з Iнститутом вiдкритого суспiльства (OSI) - Будапешт (мережа органiзацiй Дж. Сороса), з програмою TEMPUS Представництва Європейської комiсiї в Українi, програмою Пiдтримки вищої освiти в Українi Мiжнародного фонду «Вiдродження», Представництвом ООН в Україні, Альянсом Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI Legacy Alliance) тощо.

Основні iсторичні вiхи становлення і розвитку Центру тестування при МОЗ України

Ознайомчi вiзити ректорiв та провiдних викладачiв українських медичних ВНЗ до вищих медичних шкiл США, Канади, Британiї, Францiї, Нiмеччини.

1993 - 1994

1994

Створення науково-дослiдних лабораторiй з питань додипломної пiдготовки лiкарiв при Донецькому державному медичному унiверситетi та пiслядипломної пiдготовки лiкарiв при Київськiй академiї пiслядипломної освiти.

Мiжнародний проект за участю 6 країн свiту по апробуванню iспиту з оцiнки клiнiчної компетентностi (Нацiональний медичний унiверситет - МБА-Київ).

1994 - 1995

1995 - 1997

USAID/IREX Програма Партнерства в галузi медичної освiти мiж Школою медицини та стоматологiї Рочестерського унiверситету, Нацiональним медичним унiверситетом, Днiпропетровською державною медичною академією академією.

Захист Булах І.Є.докторської дисертацiї з питань комп'ютерного тестування успiшностi навчання та формування наукової групи.

1995

1996

Семiнар з питань стандартизованої оцiнки медичних знань у штаб-квартирi Нацiональної Ради медичних екзаменаторiв США (NBME) (перший семiнар, проведений Радою для iноземцiв).

Наказ МОЗ України №396 "Про пiдготовку до впровадження системи лiцензiйних державних iнтегрованих перевiдних та випускних iспитiв у медичних вищих закладах освiти III-IV рiвнiв акредитацiї" - початок педагогiчного експерименту у базових медичних ВНЗ: Нацiональному медичному унiверситетi та Днiпропетровськiй медичнiй академiї.

Договiр про спiвробiтництво мiж МОЗ України, Школою медицини та стоматологiї Рочестерського унiверситету, Нацiональним медичним унiверситетом, Днiпропетровською медичною академiєю, МБА-Київ, яким визначається необхiднiсть створення Центру тестування на методологiчнiй та технiчнiй основi, створенiй USAID/IREX Програмою Партнерства.

Наказ МОЗ України №113 про приєднання до педагогiчного експерименту за власним бажанням Донецького, Луганського, Львiвського, Одеського, Харкiвського медичних унiверситетiв, Української медичної стоматологiчної академiї, Буковинської медичної академiї, Київського медичного iнституту УАНМ.

Угода про взаємодiю у галузi впровадження медичного лiцензiйного iспиту в Українi мiж Нацiональною Радою медичних екзаменаторiв США та МОЗ України.

1997

1998

Указ Президента України №1166 «Заходи реалiзацiї у 1998-2000 роках Основних напрямiв соцiальної полiтики», затверджений Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №422, якими МОЗ України доручається розробити та впровадити систему лiцензiйних iспитiв у вищих закладах освiти для унiфiкованого контролю якостi пiдготовки фахiвцiв для галузi охорони здоров'я.

Указом Президента України №615\98 «Про затвердження Стратегiї iнтеграцiї України до Європейського Союзу» та з метою реалiзацiї протокольних рiшень засiдань Української частини Ради з питань спiвробiтництва мiж Україною та ЄС передбачена реалiзацiя спiльних європейських проектiв в рамках транс'європейської програми TEMPUS, в тому числi реалiзацiя проекту щодо запровадження лiцензiйного iнтегрованого iспиту для фахiвцiв напряму пiдготовки «Медицина» та «Фармацiя» (строки виконання IV квартал 2000 р.- IV квартал 2001 р.).

Нарада ректорiв вищих медичних (фармацевтичних) закладiв освiти, якою схвалено результати експерименту по проведенню в 1997-98рр. у вищих закладах освiти iнтегрованих тестових екзаменiв (Крок 1 Лiкувальна справа, Крок 2 Лiкувальна справа, Крок 2 Стоматологiя).

Рiшенням Всесвiтньої конференцiї з медичної освiти (Ottawa conference, Фiладельфiя, США) Програма лiцензiйних iспитiв України рекомендована як модель для використання iншим країнам, якi розробляють та впроваджують лiцензiйнi iспити.

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України №1247 про розроблення державних стандартiв вищої освiти.

Наказ МОЗ України №251 про затвердження Положення про систему лiцензiйних iнтегрованих iспитiв фахiвцiв з вищою освiтою напрямiв "Медицина" i "Фармацiя".

Iнститутом вiдкритого суспiльства (OSI) пiдтримано Проект "Стандартизований контроль якостi медичної освiти в Українi".

Наказом МОЗ України №7 при МОЗ України створено Центр тестування професiйної компетентностi фахiвцiв з вищою освiтою напрямiв пiдготовки «Медицина» i «Фармацiя».

Участь у впровадженнi лiцензiйних iспитiв усiх ВНЗ, якi здiйснюють пiдготовку фахiвцiв напряму «Медицина» i «Фармацiя».

Центр тестування отримує членство в Європейськiй Асоцiацiї з медичної освiти (AMEE).

Європейською Комiсiєю пiдтримано Проект «Розвиток незалежного Центру тестування з метою запровадження медичних лiцензiйних iспитiв в Українi».

Пiдписано Договiр про сумiсну дiяльнiсть мiж Центром тестування та Донецьким державним медичним унiверситетом щодо науково-методичного обгрунтування методологiї впровадження медичних лiцензiйних іспитів іспитів.

Встановлено партнерськi зв'язки з Українською медичною стоматологiчною академiєю та Нацiональною фармацевтичною академією академією.

Мiжнародним фондом Вiдродження пiдтримано Проект: Об'єктивнi методи оцiнювання знань. Новий навчальний курс «Основи педагогiчної дiагностики».

1999

2000

Медичний ліцензійний іспит стає обов’язковим для випускників стоматологічних факультетів.

Центр тестування і технологія медичних ліцензійних іспитів, що застосовується в Україні, пройшли експертизу і одержали високу оцінку міжнародних експертів.

Представництво ООН в Україні та Міжнародний фонд «Відродження» підтримали дослідження щодо стану освітнього моніторингу в Україні. Сфера медичної освіти є найбільш розвиненою серед інших освітніх галузей в контексті застосування методів об’єктивного оцінювання та проведення моніторингу.

Встановлено партнерські зв’язки із Асоціацією освітнього оцінювання Європи та з Краківською екзаменаційною комісією.

2001

2002

Медичний ліцензійний іспит стає обов’язковим для випускників медичних, педіатричних та медико-профілактичних факультетів.

Затвердження галузевих стандартів вищої освіти за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія».

Затвердження галузевих стандартів вищої освіти за спеціальністю «Фармація».

Медичний ліцензійний іспит стає обов’язковим для лікарів-інтернів.

Центр тестування отримує членство в Асоціації освітнього оцінювання Європи (AEА-E).

2004

2004 - 2007

Європейською Комiсiєю пiдтриманий проект ТЕМПУС «Справедливе оцінювання», спрямований на поширення науково-обгрунтованих методів оцінювання в педагогічну практику.

Запровадження експериментального навчального плану підготовки лікарів на засадах Болонської декларації.

2005

2006

Медичний ліцензійний іспит стає обов’язковим для випускників-медичних сестер.

Концепція реформування системи підготовки лікарів на засадах Болонської декларації пройшла експертизу та отримала позитивну оцінку міжнародної медичної освітньої спільноти, зокрема Європейського бюро ВООЗ та Всесвітньої федерації медичної освіти.

Медичний ліцензійний іспит стає обов’язковим для інтернів-стоматологів.

Співробітники Центру тестування входять у склад Громадської Ради Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), який підтримує систему зовнішнього незалежного оцінювання.

2007

2008

Заснування української громадської організації «Асоціація освітнього оцінювання і тестування».

Медичний ліцензійний іспит стає обов’язковим для випускників-фармацевтів.

2009

2010

Початок розробки галузевих стандартів вищої освіти 2-го покоління для фахівців напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація».

Центр тестування стає членом Альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI Legacy Alliance).

Європейською Комiсiєю пiдтриманий проект ТЕМПУС «Модернізація медичної освіти у країнах Східного Сусідства».

2011