ГоловнаПро насІсторична довідка

Історична довідка

Створенню першого в Українi сертифiкацiйного Центру тестування професiйної компетентностi фахiвцiв передувала майже 5-ти рiчна наукова, органiзацiйна та мiжнародна дiяльнiсть спецiалiстiв в галузi медичної освiти. Основними iсторичними вiхами є:

1993- 1994

Ознайомчi вiзити ректорiв та провiдних викладачiв українських медичних ВНЗ до вищих медичних шкiл США, Канади, Британiї, Францiї, Нiмеччини

1994

Створення науково-дослiдних лабораторiй з питань додипломної пiдготовки лiкарiв при Донецькому державному медичному унiверситетi та пiслядипломної пiдготовки лiкарiв при Київськiй академiї пiслядипломної освiти

1994 - 1995

Мiжнародний проект за участю 6 країн свiту по апробуванню iспиту з оцiнки клiнiчної компетентностi (Нацiональний медичний унiверситет - МБА-Київ)

1995 - 1997

USAID/IREX Програма Партнерства в галузi медичної освiти мiж Школою медицини та стоматологiї Рочестерського унiверситету, Нацiональним медичним унiверситетом, Днiпропетровською державною медичною академією академією

1995

Захист Булах І.Є.докторської дисертацiї з питань комп'ютерного тестування успiшностi навчання та формування наукової групи

1996

Семiнар з питань стандартизованої оцiнки медичних знань у штаб-квартирi Нацiональної Ради медичних екзаменаторiв США (NBME) (перший семiнар, проведений Радою для iноземцiв)

1996

Наказ МОЗ України №396 "Про пiдготовку до впровадження системи лiцензiйних державних iнтегрованих перевiдних та випускних iспитiв у медичних вищих закладах освiти III-IV рiвнiв акредитацiї" - початок педагогiчного експерименту у базових медичних ВНЗ: Нацiональному медичному унiверситетi та Днiпропетровськiй медичнiй академiї

1997

Договiр про спiвробiтництво мiж МОЗ України, Школою медицини та стоматологiї Рочестерського унiверситету, Нацiональним медичним унiверситетом, Днiпропетровською медичною академiєю, МБА-Київ, яким визначається необхiднiсть створення Центру тестування на методологiчнiй та технiчнiй основi, створенiй USAID/IREX Програмою Партнерства

1997

Наказ МОЗ України №113 про приєднання до педагогiчного експерименту за власним бажанням Донецького, Луганського, Львiвського, Одеського, Харкiвського медичних унiверситетiв, Української медичної стоматологiчної академiї, Буковинської медичної академiї, Київського медичного iнституту УАНМ

1997

Угода про взаємодiю у галузi впровадження медичного лiцензiйного iспиту в Українi мiж Нацiональною Радою медичних екзаменаторiв США та МОЗ України

1998

Указ Президента України №1166 "Заходи реалiзацiї у 1998-2000 роках Основних напрямiв соцiальної полiтики", затверджений Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №422, якими МОЗ України доручається розробити та впровадити систему лiцензiйних iспитiв у вищих закладах освiти для унiфiкованого контролю якостi пiдготовки фахiвцiв для галузi охорони здоров'я

1998

Указом Президента України №615\98 "Про затвердження Стратегiї iнтеграцiї України до Європейського Союзу" та з метою реалiзацiї протокольних рiшень засiдань Української частини Ради з питань спiвробiтництва мiж Україною та ЄС передбачена "реалiзацiя спiльних європейських проектiв в рамках транс'європейської програми TEMPUS, в тому числi реалiзацiя проекту щодо запровадження лiцензiйного iнтегрованого iспиту для фахiвцiв напряму пiдготовки "Медицина" та "Фармацiя" (строки виконання IV квартал 2000 р.- IV квартал 2001 р.).

1998

Нарада ректорiв вищих медичних (фармацевтичних) закладiв освiти, якою схвалено результати експерименту по проведенню в 1997-98рр. у вищих закладах освiти iнтегрованих тестових екзаменiв (Крок 1 Лiкувальна справа, Крок 2 Лiкувальна справа, Крок 2 Стоматологiя)

1998

Рiшенням Всесвiтньої конференцiї з медичної освiти (Ottawa conference, Фiладельфiя, США) Програма лiцензiйних iспитiв України рекомендована як модель для використання iншим країнам, якi розробляють та впроваджують лiцензiйнi iспити

1998

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України №1247 про розроблення державних стандартiв вищої освiти

1998

Наказ МОЗ України №251 про затвердження Положення про систему лiцензiйних iнтегрованих iспитiв фахiвцiв з вищою освiтою напрямiв "Медицина" i "Фармацiя"

1998

Iнститутом вiдкритого суспiльства (OSI) пiдтримано Проект "Стандартизований контроль якостi медичної освiти в Українi"

1999

Наказом МОЗ України №7 при МОЗ України створено Центр тестування професiйної компетентностi фахiвцiв з вищою освiтою напрямiв пiдготовки "Медицина" i "Фармацiя"

1999

Участь у впровадженнi лiцензiйних iспитiв усiх ВНЗ, якi здiйснюють пiдготовку фахiвцiв напряму "Медицина" i "Фармацiя"

1999

Центр тестування отримує членство в Європейськiй Асоцiацiї з медичної освiти (AMEE)

1999

Європейською Комiсiєю пiдтримано Проект "Розвиток незалежного Центру тестування з метою запровадження медичних лiцензiйних iспитiв в Українi"

1999

Пiдписано Договiр про сумiсну дiяльнiсть мiж Центром тестування та Донецьким державним медичним унiверситетом щодо науково-методичного обгрунтування методологiї впровадження медичних лiцензiйних іспитів іспитів

1999

Встановлено партнерськi зв'язки з Українською медичною стоматологiчною академiєю та Нацiональною фармацевтичною академією академією

1999

Мiжнародним фондом Вiдродження пiдтримано Проект: Об'єктивнi методи оцiнювання знань. Новий навчальний курс "Основи педагогiчної дiагностики"

2000

Медичний ліцензійний іспит стає обов’язковим для випускників стоматологічних факультетів.

2000

Центр тестування і технологія медичних ліцензійних іспитів, що застосовується в Україні, пройшли експертизу і одержали високу оцінку міжнародних експертів.

2001

Рішенням Європейської Асоціації медичної освіти (AMEE) досвід України по комплексній розробці державних стандартів вищої медичної освіти впровадженню об’єктивних методів оцінювання визнано унікальним і підлягає розповсюдженню.

2001

Представництво ООН в Україні та Міжнародний фонд "Відродження" підтримали дослідження щодо стану освітнього моніторингу в Україні. Сфера медичної освіти є найбільш розвиненою серед інших освітніх галузей в контексті застосування методів об’єктивного оцінювання та проведення моніторингу.

2001

Встановлено партнерські зв’язки із Асоціацією освітнього оцінювання Європи та з Краківською екзаменаційною комісією.

2002

Медичний ліцензійний іспит стає обов’язковим для випускників медичних, педіатричних та медико-профілактичних факультетів.

2002

Затвердження галузевих стандартів вищої освіти за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа», «стоматологія».

2004

Затвердження галузевих стандартів вищої освіти за спеціальністю «фармація».

2004

Медичний ліцензійний іспит стає обов’язковим для лікарів-інтернів.

2004

Центр тестування отримує членство в Асоціації освітнього оцінювання Європи (AEА-E)

2004 - 2007

Європейською Комiсiєю пiдтриманий проект ТЕМПУС «Справедливе оцінювання», спрямований на поширення науково-обгрунтованих методів оцінювання в педагогічну практику

2005

Запровадження експериментального навчального плану підготовки лікарів на засадах Болонської декларації.

2006

Медичний ліцензійний іспит стає обов’язковим для випускників-медичних сестер.

2006

Концепція реформування системи підготовки лікарів на засадах Болонської декларації пройшла експертизу та отримала позитивну оцінку міжнародної медичної освітньої спільноти, зокрема Європейського бюро ВООЗ та Всесвітньої федерації медичної освіти

2007

Медичний ліцензійний іспит стає обов’язковим для інтернів-стоматологів.

2007

Співробітники Центру тестування входять у склад Громадської Ради Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), який підтримує систему зовнішнього незалежного оцінювання.

2008

Заснування української громадської організації «Асоціація освітнього оцінювання і тестування».

2009

Медичний ліцензійний іспит стає обов’язковим для випускників-фармацевтів.

2010

Початок розробки галузевих стандартів вищої освіти 2-го покоління для фахівців напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація»

2010

Центр тестування стає членом Альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI Legacy Alliance)

2011

Європейською Комiсiєю пiдтриманий проект ТЕМПУС «Модернізація медичної освіти у країнах Східного Сусідства»

Скринька довіри

 
скринька довіри

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Методична діяльність

Методична діяльність

Центр тестування при МОЗ України входить до складу Координаційних Рад МОЗ України з додипломної та післядипломної медичної освіти та здійснює методичну діяльність.

Докладніше...

Наукова діяльність

На базі Центру тестування при МОЗ України у співробітництві з ВНЗ різного профілю реалізуються наукові проекти в сфері педагогічного оцінювання і тестування, управління якістю вищої освіти.

Міжнародні проекти

b3

Центру тестування здійснює міжнародні проекти в двох основних галузях: співробітництво в сфері педагогічного оцінювання і тестування та співробітництво в сфері вищої медичної освіти.

Докладніше...

} ?>